Ngành Công nghệ thông tin (UDPM)

Ngành CNTT, sinh viên sẽ học cách kết hợp chặt chẽ giữa các kỹ năng giữa truyền thống và tư duy thiết kế hiện đại. Từ đó, có thể thiết kế, phân tích và triển khai các hệ thống phần mềm trong các tổ chức lớn. Sinh viên cũng sẽ được đi sâu vào các chủ đề phức tạp như thuật toán, hệ thống máy tính, an ninh mạng.